TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 7.958 CP

HNX - 26/07/2022 3:32:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Khiêm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TB8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 240.914 CP (tỷ lệ 19,27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.958 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 248.872 CP (tỷ lệ 19,91%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do biến động không thuận lợi của thị trường
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2022.

Các tin liên quan