VTD: Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 410.400 CP

HNX - 26/07/2022 3:48:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: VTD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 175.400 CP (tỷ lệ 2,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 410.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 585.800 CP (tỷ lệ 9,76%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Khớp lệnh không thành công
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/07/2022.

Các tin liên quan