AVF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Anh Đĩnh

HNX - 26/07/2022 3:39:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Đĩnh
- Mã chứng khoán: AVF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.537.500 CP (tỷ lệ 3,55%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 800.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.337.500 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,39%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 17/06/2022.

Các tin liên quan