C32: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

HOSE - 26/07/2022 5:30:00 CH


Công ty Cổ phần CIC39 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền như sau:

Các tin liên quan