VTD: Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 600.000 CP

HNX - 26/07/2022 7:02:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: VTD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 585.800 CP (tỷ lệ 9,76%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/07/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/08/2022.

Các tin liên quan