PLO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 27/07/2022 8:20:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLO của CTCP Kho vận Petec như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến buổi sáng ngày 27/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Chi nhánh CTCP Kho vận Petec tại TP. HCM. Địa chỉ số 81/15 đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
          - Nội dung họp: Thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Các tin liên quan