HU1: Nhắc nhở chậm công bố các Nghị quyết giao dịch với bên có liên quan

HOSE - 27/07/2022 9:13:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở chậm công bố các Nghị quyết giao dịch với bên có liên quan đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 như sau:

Các tin liên quan