NAV: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 27/07/2022 4:26:00 CH


Công ty Cổ phần Nam Việt giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan