DC2: Phạm Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 12.000 CP

HNX - 27/07/2022 5:25:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DC2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 329.821 CP (tỷ lệ 4,58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 12.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 341.821 CP (tỷ lệ 4,75%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do bận công tác, không theo dõi được thị trường
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2022.

Các tin liên quan