DXS: Thông báo bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

HOSE - 28/07/2022 2:34:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh thông báo bổ nhiệm Giám đốc Tài chính như sau:

Các tin liên quan