SDU: Bùi Thị Chén - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10.000 CP

HNX - 28/07/2022 5:10:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Chén
- Mã chứng khoán: SDU
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Quang Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/08/2022.

Các tin liên quan