C32: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

HOSE - 29/07/2022 9:29:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần CIC39 như sau:

Các tin liên quan