LBM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành

HOSE - 29/07/2022 2:07:00 CH


Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng công bố thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành như sau:

Các tin liên quan