HU1: Giải trình LNST chuyển từ lỗ ở báo cáo kỳ năm trước sang lãi ở kỳ quý 2/2022

HOSE - 29/07/2022 3:15:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 giải trình LNST chuyển từ lỗ ở báo cáo kỳ năm trước sang lãi ở kỳ quý 2/2022 như sau:

Các tin liên quan