SPD: Lâm Văn Đỉnh không còn là cổ đông lớn

HNX - 29/07/2022 4:00:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lâm Văn Đỉnh- Mã chứng khoán: SPD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP (tỷ lệ 8,33%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 25/07/2022.

Các tin liên quan