PTI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 29/07/2022 4:21:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTI của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc trích bổ sung Quỹ khen thưởng khách hàng từ lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 13/08/2022 đến 16h00 ngày 29/08/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện – Tầng 8, tòa nhà số 4A Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Các tin liên quan