FCN: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021

HOSE - 01/08/2022 9:55:00 SA


Công ty Cổ phần FECON công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021 như sau:

Các tin liên quan