DTG: Hồ Thị Thùy Dung không còn là cổ đông lớn

HNX - 01/08/2022 3:31:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Thị Thùy Dung- Mã chứng khoán: DTG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.327.000 CP (tỷ lệ 21,01%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.327.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 27/07/2022.

Các tin liên quan