CMV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 01/08/2022 3:43:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau như sau:

 

 

Các tin liên quan