HID: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

HOSE - 02/08/2022 10:25:00 SA


 Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty như sau:

Các tin liên quan