VTL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh

HNX - 02/08/2022 2:01:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh
- Mã chứng khoán: VTL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 234.865 CP (tỷ lệ 4,64%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 480.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 714.865 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14,13%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/07/2022.

Các tin liên quan