KHD: Hồ Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 7.000 CP

HNX - 02/08/2022 4:08:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Văn Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: KHD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.286 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.286 CP (tỷ lệ 0,32%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến giá chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/07/2022.

Các tin liên quan