OPC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

HOSE - 02/08/2022 4:45:00 CH


Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH như sau:

Các tin liên quan