BVL: Lê Huy Giang - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

HNX - 03/08/2022 9:37:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Huy Giang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: BVL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 150.000 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2022.

Các tin liên quan