MDF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HNX - 03/08/2022 3:55:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MDF của CTCP GỖ MDF VRG QUẢNG TRỊ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 06/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị, Khu Công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
          - Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:
+ Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị...

Các tin liên quan