TV6: ZhangTao - Thành viên BKS - đăng ký mua 150.000 CP

HNX - 04/08/2022 1:15:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ZhangTao
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: TV6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/09/2022.

Các tin liên quan