PAT: Đào Thị Phương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 0 CP

HNX - 04/08/2022 3:58:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Thị Phương
- Mã chứng khoán: PAT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 52.666 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phó Đức Tùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 52.666 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 52.666 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do giá bán không đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/08/2022.

Các tin liên quan