PTL: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 04/08/2022 5:11:00 CH


Công ty Cổ phần Victory Capital công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Các tin liên quan