NFC: Công ty TNHH Hoàng Ngân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 600 CP

HNX - 04/08/2022 5:04:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Hoàng Ngân
- Mã chứng khoán: NFC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.701.726 CP (tỷ lệ 10,82%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc Thạch
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 32.850 CP (tỷ lệ 0,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.702.326 CP (tỷ lệ 10,82%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không đủ thời gian và mức giá như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2022.

Các tin liên quan