PVI: Funderburk Lighthouse Limited - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 202.400 CP

HNX - 04/08/2022 5:04:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Funderburk Lighthouse Limited
- Mã chứng khoán: PVI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.169.795 CP (tỷ lệ 12,45%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Jens Holger Wohlthat
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 202.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.372.195 CP (tỷ lệ 12,54%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá thị trường cao hơn mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/07/2022.

Các tin liên quan