VCI: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phần để trả cổ tức

HOSE - 04/08/2022 5:54:00 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phần để trả cổ tức như sau:

Các tin liên quan