FTS: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

HOSE - 05/08/2022 10:07:00 SA


Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

Các tin liên quan