TCJ: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thanh Hiền

HNX - 05/08/2022 2:32:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Hiền
- Mã chứng khoán: TCJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 549.500 CP (tỷ lệ 5,5%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 315.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 864.500 CP (tỷ lệ 8,64%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/07/2022.

Các tin liên quan