DRL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

HOSE - 05/08/2022 5:00:00 CH


Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền như sau:

Các tin liên quan