VPH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 05/08/2022 5:37:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của  Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

Các tin liên quan