KTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Bắc

HNX - 08/08/2022 5:27:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Việt Bắc
- Mã chứng khoán: KTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 142.000 CP (tỷ lệ 4,81%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 152.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,14%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 01/08/2022.

Các tin liên quan