INN: Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp - Công đoàn - đã mua 83.800 CP

HNX - 08/08/2022 5:26:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Công đoàn
- Mã chứng khoán: INN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 288.851 CP (tỷ lệ 1,61%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 83.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 372.651 CP (tỷ lệ 2,08%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/08/2022.

Các tin liên quan