DXL: Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 784.301 CP

HNX - 09/08/2022 3:58:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Kim Thảo
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DXL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 784.301 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 784.301 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 784.301 CP (tỷ lệ 19,82%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/08/2022.

Các tin liên quan