SHI: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

HOSE - 09/08/2022 4:34:00 CH


Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu  như sau:

Các tin liên quan