VE4: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 09/08/2022 3:09:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE4 của CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 29/08/2022 đến 08/09/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4, số 197 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An.

Các tin liên quan