V12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HNX - 09/08/2022 3:09:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V12 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong giấy mời tham dự
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong giấy mời tham dự
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan