MBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 09/08/2022 3:09:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 đối với cổ phiếu phổ thông (người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng đã đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A sẽ nhận được 246,8 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 246 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu trụ sở chính, các chi nhánh của MBS và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 59.464.051
          - Tỷ lệ thực hiện: 9:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 09 quyền được mua 02 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ
+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:
(1) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 9:2 (nếu có);
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: 2) Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
Phương án xử lý:
- Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện 9:2 (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: - Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá cháo bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau: Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu chưa phân phối hết:
· Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu MBS;
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: · Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của MBS;
· Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của MBS;
Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: · Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
· Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Với tỷ lệ thực hiện quyền 9:2, cổ đông A có 1.234 quyền mua và được mua (1.234 *2)/9 = 274,22 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu được mua của cổ đông A là 274 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,22 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được quyền mua 274 cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,22 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán MB
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
               + Số tài khoản: 1020729357
          - Loại cổ phiếu đặt mua: tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 22/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 07/09/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 22/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 12/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính, các chi nhánh của MBS, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: 01 lần

Các tin liên quan