CTG: HĐQT thông qua hợp đồng cấp bảo lãnh cho VBI

HOSE - 10/08/2022 4:38:00 CH


 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam CBTT HĐQT thông qua hợp đồng cấp bảo lãnh cho VBI như sau:

Các tin liên quan