DRL: Giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 10/08/2022 4:54:00 CH


Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 giải trình chênh lệch LNST BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan