PTH: Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 43.548 CP

HNX - 11/08/2022 2:35:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Quang Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 114.202 CP (tỷ lệ 3,26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 43.548 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/09/2022.

Các tin liên quan