BAF: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 11/08/2022 5:06:00 CH


Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Các tin liên quan