TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

HNX - 12/08/2022 2:40:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Walead Company PTE.LTD
- Mã chứng khoán: TV6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.470.000 CP (tỷ lệ 49%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Song Tao
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện pháp luật
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.470.000 CP (tỷ lệ 49%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không đạt được thỏa thuận
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/08/2022.

Các tin liên quan