TV6: Walead Company PTE.LTD - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 450.000 CP

HNX - 12/08/2022 3:29:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Walead Company PTE.LTD
- Mã chứng khoán: TV6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.470.000 CP (tỷ lệ 49%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Song Tao
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện pháp luật
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 450.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Phục vụ kinh doanh
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/09/2022.

Các tin liên quan