PPH: Ngô Anh Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 155.200 CP

HNX - 12/08/2022 3:58:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Anh Tuấn
- Mã chứng khoán: PPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 349.560 CP (tỷ lệ 0,47%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Thị Thu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 242.727 CP (tỷ lệ 0,33%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 155.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 194.360 CP (tỷ lệ 0,26%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa đạt được giá như mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/08/2022.

Các tin liên quan