PPC: Giải trình biến động LNST BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 12/08/2022 5:19:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại giải trình biến động LNST BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan